Rita din framtid

Rita din framtid

Låt eleverna rita vad de drömmer om att göra i framtiden. Den här rituppgiften genomförs i många olika länder och är ett forskningstema för att förstå vad barn i åldern 9-11 år tänker om sin framtid och vet om yrken. Skapar en möjlighet till ökad kunskap och förståelse även hos eleverna om vad man kan välja och varför man väljer som man gör.

Fakta

Namn på övningen: Rita din framtid

SYV: arbetsliv och utbildning, motverka begränsningar, relevans i ämnet

Ämnesområde: SV/SVA, SO, Bild

Årskurs: 4-6, fritids

Omfattning, tidsåtgång: 1-2 lektioner

Övningen planerad av: Internationell forskning

Aktivitet

Med denna uppgift finns en mall för utskrift, som eleverna ska rita i. De behöver penna, sudd och färgpennor. Du hittar mallen längst ned på sidan.

 

Ge eleverna instruktion om att de ska få rita vad de vill göra i framtiden. De ska helst välja ett alternativ – vad de helst vill göra. Berätta inte så mycket mer, utan låt eleverna fråga om de behöver mer information.

 

Sedan ska de svara på frågorna i mallen och lämna in till läraren.

 

Genom att sammanställa elevernas teckningar och hur de svarat på frågorna, kan vi gå vidare och diskutera detta med varandra och med eleverna.

 

Så här berättar en lärare;

 

”Det var intressant att se vad som hände när eleverna fick uppgiften. Många började rita på en gång och visste verkligen vad de ville. Andra elever satt och tittade runt omkring sig utan att veta vad de skulle rita. De tittade på vad kompisen ritade och ritade samma sak”.

 

 

Fler reflektioner från lärare;

”Vi samlade in teckningarna och började titta på svaren. Det var tydligt att eleverna bara ritade sådant som de känner till genom sin egen fritid eller föräldrars yrkesliv. Det var också tydliga könsskillnader. Jag och mina kollegor kände, vi behöver prata mer om fler yrken, så de får mer att välja bland. Vi pratade också med eleverna om detta. Vi sa att vi tyckte det var så roligt att se alla deras framtidsdrömmar och berättade om vad vi själva drömt om i deras ålder och hur det sedan hade utvecklats och förändrats. Eleverna var nyfikna och ville veta mer om yrken och utbildningar”.

 

 

Vidga elevernas perspektiv på framtiden

Internationella undersökningar som PISA visar att de flesta 15-åringar har en idé om vad de vill arbeta med i framtiden, men bara 1 av 3 kan uppge fler än 10 yrken. Barn och unga kan i genomsnitt bara 10-30 olika yrken. I SCB:s yrkesregister finns över 8 000 olika yrken kategoriserade.

 

Det är viktigt att vi i undervisningen arbetar med att vidga elevernas perspektiv och visar den bredd av framtida möjligheter som finns. Vi behöver hjälpa eleverna att få syn på det som de inte känner till. Tänk att det är som när du gör ett restaurangbesök. Du är hungrig och läser menyn över vad restaurangen erbjuder. Du kan inte välja på något annat än det som står i menyn, för det finns inte. Låt oss ge eleverna menyer som är tjocka som böcker!

För dig som är nyfiken att läsa om den internationella forskningen finns nedan, en publikation från OECD som belyser denna forskning och redogör för insamlad data. Under våren 2023 uppmanade vi skolor att låta elever i år 4 att delta i denna rituppgift, totalt deltog 209 elever. Läs mer om resultatet här >>.

 

Den här uppgiften ger eleverna en möjlighet att fundera över vad de vill göra i framtiden. Samtidigt ger den oss som personal en bild av vad eleverna känner till och på vilket sätt.

 

Vi hoppas att ni vill göra många aktiviteter i undervisningen som stöttar elevernas kunskap och förståelse för utbildnings- och arbetsliv. Några fler tips på aktiviteter som finns på www.hejframtidsval.se:

 

Koppling till Lgr22

Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Kapitel 2.6 Skolan och omvärlden

Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av köns-tillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

Svenska

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Samhällskunskap

Undervisningen i samhällskunskap ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Bild
Undervisningen i bild syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.